پاسخ به سوالات اهل تسنن

دفاع از مذهب تشيع

حدیث معرفت امیرالمومنین (ع) به نورانیت


حدیث معرفت امیرالمومنین (ع) به نورانیت 
ابوذر غفاری از سلمان فارسی که خداوند از هر دوی آنها خشنود باد پرسيد که ای اباعبدالله معرفت اميرالمؤمنين به نورانيت چيست؟ سلمان گفت:ای جندب(ابوذر) بيا برويم تا اين را از خود آن حضرت بپرسيم سپس به محل آن حضرت رفتيم و او را نيافتيم.ابوذر گفت:پس به انتظار ايشان مانديم تا آن حضرت آمدند. حضرت فرمودند: چه امری شما را اينجا کشانده است؟
ابوذر و سلمان گفتند:ای اميرمومنان به نزد شما آمديم تا در مورد معرفتتان به نورانيت سوال کنيم.حضرت فرمودند: آفرين بر شما دو دوست وفادار به دين خويش که کوتاهی کننده نيستند. به جانم سوگند که آن معرفت بر هر مرد و زن مومن واجب است.سپس حضرت فرمود:ای سلمان و ای جندب! هر دو عرض کردند بلی امير مومنان !حضرت که سلام بر او باد فرمود :هيچ کس ايمان را به حد کمال خويش نمی رساند تا آنکه مرا به عمق معرفتم بشناسد.
سپس آن گاه که مرا به اين معرفت شناخت هر آينه خداوند قلب او را با ايمان آزموده سينه اش را برای اسلام گشاده ساخته و عارفی روشن بين گرديده است.و هر کس که از شناخت آن کوتاهی نمود و به آن نرسيد شک کننده و ترديدگر است. ای سلمان و ای جندب عرض کردند بلی امير المومنين حضرت فرمودند معرفت من به نورانيت معرفت خداوند عزو جل است و معرفت خداوند عزوجل معرفت من به نورانيت است.و آن همان دين خالصی است که خداوند درباره آن فرمودند" "و امر نشدند به چيزی مگر اينکه خدا را به اخلاص کامل و دين پرستش و از  بندگی غير از او روی بر گرداند و نماز به پا دارند و زکات بدهند و اين است دين راست و استوار)." سوره بينه آيه ۵ )  خداوند فرمود :امر نشدند مگر به پيامبری محمد(ص) و آن دين و آيين يکتا پرستی آسان محمدی است .و اين کلام خدا که فرمود: " نماز به پا دارند" پس هر کس که ولايت مرا به پا داشت نماز را به پا داشته است. و بر پا داشتن ولايت من سخت و دشوار است و جز فرشته مقرب درگاه الهی يا پيامبر مرسل و يا بنده ای که خداوند قلب او را به ايمان  آزموده باشد. کسی متحمل آن نمی باشد.پس فرشته وقتی مقرب نباشد تحمل آن را نخواهد داشت و پيامبر هنگاميکه مرسل نباشد تحمل ان را نخواهد داشت و مومن وقتی که ازموده نباشد تحمل آن را نخواهد داشت.
عرض کردم ای امير مومنان مومن کيست و منتها و مرز ايمان چيست؟ تا آن را بشناسم.حضرتش- که سلام بر او باد- فرمود:ای ابا عبدالله)کنيه سلمان( عرض کردم :بلی ای برادر رسول خدا فرمود: مومن آزموده همان کسی است که هيچ چيزی از او به ما نمی رسد مگر اين که سينه اش را برای پذيرفتن آن گشاده می سازد و دچار شک و ترديد نمی شود.ای اباذر بدان که من بنده خدای عز و جل و خليفه او بر بند گانش می باشم. ما را به مثابه خدايان قرار ندهيد و ديگر هر چه می خواهيد در فضيلت ما بگوييد به کنه و حقيقت و منتهای آنچه در ما وجود دارد نمی رسيد  - و خدای عزوجل به ما بزرگتر و عظيم تر از آنچه که خود وصف می نمايد و آنچه من توصيف می کنم و يا به دل هر يک از شما خطور می کند عطا نموده است.پس آن گاه ما را به اينگونه شناختيد مومن می باشيد.
سلمان گفت: عرض کردم ای برادر رسول خدا و هر کس نماز را به پاداشت ولايت شما را به پا داشتهاست؟ فرمود: آری ای سلمان اين سخن خدای تعالی در قران عزيز تصديق کننده اين حقيقت است که فرمود"به صبر و نماز ياری و مدد بجوييد و هر آينه آن جز بر خاشعان بزرگ و سنگين است(سوره بقره ۴۵.("صبر" رسول خدا و" نماز" بر پا داشتن ولايت من است. بدين خاطر خداوند متعال فرمود: و هر آينه آنبزرگ و سنگين است و نفرمود هر آينه آن دو  بزرگ و سنگين می باشند زيرا هر آينه ولايت حملش جز برخاشعان بزرگ و سنگين است . و خاشعان همان شيعيان روشن بين و اهل بصيرت می باشند . و آن هر آينهبرای اين است که اهل سخنان منحرف از قبيل مرجئه و قدريه و خوارج و ديگر ناصبيان همه به حضرتمحمد (ص) اقرار می کنند و در بين آنها اختلافی نيست در حالی که جز گروهی اندک همه در مورد ولايتمن اختلاف می نمايند و منکر آنند و در برابر آن لجاج می ورزند. و هم آنان کسانی هستند که خداوند درکتاب عزيز خويش ايشان را توصيف نموده  فرموده است:" هر آينه آن جز بر خاشعان سنگين است".وخدای تعالی در جای ديگری از کتاب عزيز خويش در مورد نبوت حضرت محمد(ص) و ولايت من میفرمايد: " و چه چاههای آب که معطل ماند و چه قصرهای عالی که بی صاحب گشت".(سوره حج آيه ۴۵ )پس مراد از قصر حضرت محمد است و مقصود از چاه آب معطل ولايت من است که آن را معطل گذاشتندو انکار نمودند. و هر کس که به ولايت من اقرار ننمايد اقرار به نبوت حضرت محمد(ص) به او نفعینمیرساند. و هر آينه آن دو قرين يکديگرند و اين بخاطر آن است که پيامبر-پيامبر مرسل و هم او امام وپيشوای خلق می باشد و پس او علی امام و پيشوای خلق و وصی حضرت محمد است و همچنان که پيامبربه او فرمود: تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی می باشی جز ان که پس از من پيامبرینخواهد بود و نخستين ما محمد و ميانه ما محمد و آخرين ما محمد است. پس کسی که شناخت مرا کاملسازد او بر دين درست و استوار است. چنانکه خدای تعالی می فرمايد: و آن دين درست و راست و استواراست(سوره بينه آيه ۵) و به زودی به ياری توفيق الهی اين حقيقت را تبين می نمايم. ای سلمان و ای جندب!هر دو گفتند: بلی ای امير مومنان که درود خدا بر تو باد! فرمود: من و حضرت محمد نور واحدی بوديمنشات يافته از نور خدای عزوجل پس خداوند تبارک و تعالی به آن نور فرمود که دو پاره شود. پس نيمی فرمود محمد باش و به نيمی فرمود علی باش پس از همين جاست که پيغمبر فرمود علی از من است و مناز علی هستم و کسی جز علی از جانب من ماموريت انجام نمی دهد و هر آينه پيامبر اکرم ابابکر را باسوره برائت به مکه اعزام فرمود:پس جبرائيل –که سلام بر او باد- نازل شد و گفت : ای محمد !حضرتفرمود:بلی ٠ جبرائيل فرمود: هر آينه خداوند به تو امر می نمايد که آن ماموريت را خودت انجام دهی يامردی از خودت. پس پيامبر مرا به آن سوی گسيل داشت تا ابی بکر را باز گردانم. او را باز گرداندم. اودرون خود نگرانيی احساس نمود. و گفت: ای رسول خدا آيا در مورد من آيه ای نازل گشته است؟ پيامبر فرمودند: نه ولکن اين ماموريت را کسی جز من يا علی انجام نخواهد داد. ای سلمان و ای جندب !عرضکردند: بلی ای برادر رسول خدا !فرمودند: کسی که برای حمل نوشته ای از جانب رسول خدا صلاحيتندارد چگونه برای امامت صلاحيت خواهد داشت؟ ای سلمان و ای جندب !من و رسول خدا نور واحد ويگانه ای بوديم رسول خدا مصطفی شد)بر گزيده شد (و من وصی مرتضی(مورد رضايت او)  گشتم پسمحمد گويا و من صامت و خاموش شدم. ای سلمان !محمد بيم دهنده و هشدار دهنده شد و من رهبر وهدايت کننده گشتم و اين همان سخن خداوند عزوجل است که ای پيامبر هر آينه تو تنها  بيم دهنده و هشداردهنده ای و برای هر قومی رهبر و هدايت گری وجود دارد(سوره رعد ٧)" رسول خدا بيم دهنده و هشداردهنده است و من رهبر و هدايت کننده ام."تنها خداوند می داند که حمل هر آبستنی چيست و بار حملها چهنقصان و چه زيادتی خواهد يافت و همه چيز با اندازه معينش در نزد خدا معلوم است. اوست دانا به عوالمغيب و شهود و هم اوست بزرگ و بلند مرتبه. در پيشگاه علم ازلی چه سخن در نهان بگوييد يا آشکارا چهآن کس که  می گويد در تاريکی شب باشد يا در روشنی روز همه يکسان است و خداوند بر همه آگاه است.برای هر چيز از پيش و پس نگهبانانی گمارده که به امر خدا او را نگهبانی می کنند، (سوره يس ١و ٢ ) ابوذر گفت:پس حضرتش-که سلام بر او باد-با يک دست خود بر دست ديگرش زد و فرمود:حضرت محمد(ص) صاحب جمع شد و من صاحب نشر شدم.حضرت محمد صاحب بهشت شد و من صاحب دوزخ شدمکه بدو می گويم اين را بگير و آن را واگذار. حضرت محمد صاحب "رجفه" شد و من صاحب "هده"شدم.منم صاحب لوح محفوظ و خداوند علم هر آنچه در آن است را به من الهام فرموده است. آری ایسلمان و ای جندب! حضرت محمد" يس والقران الحکيم" (يس ١و ٢) ای سلمان و ای جندب! و حضرت محمد "ذکر" شد که خداوند عزوجل می فرمايد: " و هر آينه خداوند ذکری رسولی به شما فرو فرستاد که آيات الهی را بر شما می خواند" (سوره طلاق ١٠ و ١١ ).  هر آينه به من و علم منايا و بلايا و فصل الخطاب داده شده است و علم قرآن و آنچه تا روز قيامت خواهد شد به من سپرده شده است. حضرت محمد(ص) حجت خدا را اقامه نمود حجتی برای مردم و من حجت خدای عزوجل شدم. خداوند چيزی را برای من قرار داد که برای احدی از اولين و آخرين نه پيامبر مرسلی و نه فرشته مقربی قرار نداد.
ای سلمان و ای جندب! بلی ای امير مومنان! آن حضرت –که سلام خدا بر او باد_ فرمود: من همان کسیهستم که نوح را به امر پروردگار در کشتی حمل کرد من همان کسی هستم که به امر پروردگار يونس رااز شکم ماهی بيرون آورد من همان کسی هستم که به امر پروردگار موسی را از دريا عبور داد من همانکسی هستم که به اذن پروردگار ابراهيم را از آتش بيرون آورد من همان کسی هستم که به اذن پروردگارنهرها را جاری ساخت .و چشمه ها را شکافت و درختها را کاشت. منم عذاب روز "ظله" منم آنکه از محلنزديک ندا کرد که ثقلان(جن و انس) آنرا شنيدند و گروهی آن را فهميدند. هر آينه من به هر گروهی ازجباران و منافقان به زبان خودشان می شنوايانم. منم خضر دانای موسی و منم آموزگار سليمان.پسر داوودمنم ذوالقرنين و منم قدرت خدای عزوجل. ای سلمان و اين جندب ! من محمدم و محمد من است من ازمحمدم و محمد از من است خدای تعالی می فرمايد: "دو دريا را به هم آميخت و ميان آن دو برزخ و فاصلهای است و تجاوز به حدود يکديگر نمی کنند" (الرحمن ١٩ تا ٢0 ) ای سلمان و ای جندب! عرض کردند :بلی ای امير مومنان! فرمود: هر آينه مرده ما نمی ميرد و غايت ما غيبت نمی نمايد و هر آينه کشتگان ماهر گز کشته نمی شوند. ای سلمان و ای جندب! عرض کردند :ای که درود خدا بر تو باد بلی.آنحضرت-که سلام بر او باد- فرمود: منم امير وفرمانروای هر مرد و زن مومنی آنها در گذشته اند و انها کهباقی مانده اند . من روح عظمت و بزرگی تاييد گشته ام و جز اين نيست بنده ای از بندگان خداوندم. بر مانام خداوندی ننهيد و هر چه در فضل ما بگوييد که هر آينه شما هرگز به فضل ما و کنه و عمق آنچه خداوندبرای ما قرار داده حتی به يک دهم از ده يک فضل ما نخواهيد رسيد. زيرا ما آيات و دلائل الهی هستيم و حجتهای خداوند و خلفا و جانشينان او و امينها و امانتداران او و امامان او هستيم و وجه خدا و چشم خدا وزبان خداونديم. خداوند به وسيله ما بندگانش را عذاب می کند و نيز به وسيله ما به آنان ثواب و پاداش میدهد و خداوند از بين خلق خود ما را پاک نمود. و ما را برگزيد و انتخاب کرد. زيرا خداوند درباره آنچهميکند پاسخگو نيست و خلايق بايد پاسخگو باشند)انبيا ٢٣) ای سلمان و ای جندب! عرض کردند: بلی ای امير مومنان که درود خداوند بر تو باد حضرتش –که سلام خدا بر او باد- فرمود: هر کس به آنچه گفتم ايمان آورد و آنچه را تبين نمودم تفسير کردم.شرح گفتم توضيح دادم و روشن ساختم و مبرهن نمودم تصديق کند. مومن آزموده ای است که خداوند قلب او را برای ايمان آزموده و سينه اش را برای پذيرفتن اسلام گشاده ساخته و هم او عارف روشن بين و اهل بصيرتی است که به نهايت و بلوغ و کمال رسيده است و کسی که شک کند و عناد ورزد و انکار بورزد و باز ايستد و متحير شود و ترديد نمايد پس او مقصر و ناصبی است. ای سلمان و ای جندب! عرض کردند:بلی ای اميرمومنان که درود خدا بر تو باد! حضرتش-که سلام بر او باد- فرمود : من به اذن پروردگارم زنده ميکنم و می ميرانم و از آنچه می خوريد و آنچه در خانه هايتان می اندوزيد به اذن پروردگارم به شما خبر می دهم. و من به پنهانی های دلهايتان آگاهم و امامان و از فرزندان من نيز- که سلام بر ايشان باد- وقتی دوست داشته باشند و اراده کنند اينها را می دانند و انجام ميدهند زيرا ما يکی هستيم . نخستين ما محمد آخرين ما محمد و ميانه ما محمد است و همه ما محمديم.پس بين ما جدايی قائل نشويد. هنگامی که ما چيزی را بخواهيم خدا آن را می خواهد و هنگامی که از چيزی کراهت داشته باشيم خداوند از آن کراهت دارد. وای و همه وای بر کسی که فضل ما و ويژگی ما و آنچه الله پروردگار ما به ما عطا نموده است را انکار نمايد. زيرا هر آينه هر کس چيزی از آنچه خداوند به ما عطا نموده است را انکار نمايد همانا قدرت الهی و مشيت خداوندی را در مورد ما انکار نموده است.
ای سلمان و ای جندب! عرض کردند : بلی ای امير مومنان که درود خداوند بر تو باد! حضرتش- که سلام بر او باد- فرمود: هر آينه پروردگار ما "الله"چيزی به ما عطا کرده است که برتر عظيمت و بالاتر از همه اينهاست. عرض کرديم : بلی امير مومنان آن چيزی که خداوند به شما اعطا نموده و از همه اينها عظيم تر و بالاتر می باشد چيست؟
حضرت فرمود: پروردگار ما خدای عزوجل آگاهی به اسم اعظمی را به ما عطا فرموده است که اگر بخواهيم به وسيله آن آسمانها و زمين و بهشت و دوزخ را می شکافيم و به وسيله آن به آسمان بالا می رويم و به زمين فرود می آييم به شرق و غرب می رويم و به وسيله آن به منتهای عرش صعود کرده به عرش در برابر خدای عزوجل مينشينيم و همه چيزها حتی آسمانها و زمين و خورشيد و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان و درياها و بهشت و دوزخ از ما اطاعت می کنند . همه اينها را خداوند به وسيله اسم اعظمی که به ما عطا نموده است به ما آموخته و ما را بدان مختص ساخته است با وجود همه اينها می خوريم و می آشاميم و در بازارها راه می رويم.و ما اين کارها را به امر پروردگارمان انجام می دهيم. ما بندگان صاحب کرامت خداونديم"آنان که در سخن بر خداوند پيشی نمی گيرند و سبقت نمی جويند و هم آنان به فرمان او کار می کنند" (انبيا٢7) خداوند ما را معصوم و پاک قرار داده و بر بسياری از بندگان مومنش برتری بخشيده است پس ما می گوييم: "سپاس و حمد خدايی را که ما را به اين هدايت نموده و اگر نبود که خداوند  هدايتمان نمود ما کسی نبوديم که خود به هدايت دست يابيم" (سوره زمر ٧١ ) و "کلمه عذاب بر کافران محقق و قطعی شد" (سوره اعراف ۴٣ ) و مراد من از کافران منکران همه آنچه که خداوند از فضل و احسان به ما عطا فرموده است می باشد. ای سلمان و ای جندب! اين معرفت من به نورانيت است.پس هدايت يافته و کامل بدان تمسک بجوی که هر آينه هيچ يک از شيعيان ما را به  مرز نهايی بصيرت و روشن بينی نمی رسد مگر اينکه مرا به نورانيت بشناسد پس هنگامی که مرا به نورانيت شناخت فرد اهل بصيرت و روشن بين و به هدف رسيده و کاملی خواهد بود که دريای از دانش غوطه ور شد و به درجه ای از فضل رسيده رسيده و بر سری از اسرار الهی و بر گنجينه های پنهانش مطلع گشته است.
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

ولایت فقیه

به اطلاع کاربران پایگاه اینترنتی پاسخ به سوالات اهل تسننمی رسانیم که با توجه به اقتضای زمان و ایجاد شبهه پراکنی از سوی ایادی استکبار جهانی که هر لحظه در کمینند تا ضربه ای به عقائد شیعیان وارد کنند این بار در صدد بر آمدند از راه شبهه پراکنی در باب ولایت فقیه اذهان جوانان شیعه را مخدوش و نگران کنند به همین دلایل اقدام به افتتاح بخش ولایت فقیه نمودیم تا با روشنگری صحیح که از دل عقائد شیعی نشعت گرفته پاسخویی این نیاز جوانان شیعه باشیم.ان شاء الله


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم دی 1388ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

امام شناسی در حدیث و پاسخ به شبهات

با نام و یاد خدا

خدا را سپاس می گوییم که یک بار دیگر توانستیم در جهت پیشبرد معارف اسلامی و پاسخ به شبهات قدم تازه ی دیگری برداریم

این گنجینه ای که در این قسمت آورده شده از کتاب امامت در حدیث گرفته شده است و پیرامون احادیثی صحبت می کند که پیامبر اکرم در مورد امیرالمومنین فرمودند و از همین احادیث استفاده کردیم و از آن برای اثبات امامت و ولایت امیر المومنین به کار گرقتیم که اینها فقط قطره ای از دریای احادیث بیشماری است که پیامبر اکرم در مورد امیرالموین فرمودند

امید است که شما برادران دینی در جهت پیشبرد تبلیغات اسلامی از این مطالب به نحو احسن استفاده نمایید و ما را از دعای خیرتان بی بهره نکنید

بنده این گنجینه را تقدیم می کنم به روح مطهر حضرت صدیقه و آقا امیرالمومنین (ع) ان شا الله که مورد رضای مرضیه ی حضرت بقیه الله قرار گرفته باشد

 لطفا برای مشاهده لینکها بر روی گزینه ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم بهمن 1387ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

اجتهاد در مقابل نص

به نام خدا

خدا را سپاس می گوییم که نوانستیم دوباره در جهت پیشبرد اهدافمان که همان شناخت امیر المومنین و به طبع شناخت دشمنان ایشان است قدمی دیگر برداریم

در قسمت پایینی لیستی تهیه شده از اجتهادات و شاهکار های خلفا علیه نص صریح قرآن و سنت رسول اکرم (ص) که تقدیم می کنیم به محضر مقدس قطب عالم امکان امام زمان امیدوارم مورد پسند ایشان واقع شود

مطالب این قسمت از کتاب با ارزش اجتهاد علیه نص تهیه شده است امیدوارم مورد توجه محققین چه شیعه و چه برادران اهل تسنن قرار بگیرد

بدعت های ابوبکر علیه نص صریح قرآن وسنت نبوی

 1. ماجرای روز سقیفه
 2. عمر با سفارش ابوبكر خليفه مى شود!
 3. فرماندهى زيد بن حارثه
 4. تخلّف از پيوستن به سپاه اسامه
 5. اسقاط سهم ((مؤ لفة قلوبهم ))
 6. اسقاط ((سهم ذى القربى ))
 7. پيغمبران هم از خود ارث مى گذارند
 8. فدك ، مِلك دختر پيغمبر غصب شد
 9. آزردن يادگار رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله
 10. سرپيچى ابوبکر از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله
 11. سرپيچى مجدد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -!
 12. جنگ با كسانى كه از پرداخت زكات به ابوبكر كوتاهى ورزيدند
 13. كشته شدن مالك بن نويره به امر خالدبن وليد و بى اعتنايى ابوبكر نسبت به آن
 14. منع از نوشتن احاديث پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله
 15. تصديق مشركين از سوى ابوبكر و عمر!

بدعت های عمر علیه نص صریح قرآن  و سنت نبوی (شاهکار های ایشان )

 1. گستاخى نسبت به رسول خدا ص و جلوگيرى از نوشتن منشور ابدى آن حضرت
 2. اعتراض به صلح حديبيه
 3. اعتراض به نماز بر عبداللّه أ بى منافق
 4. اعتراض به نماز بر يكى از مؤ منين
 5. اعتراض به گفتار پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - كه خداپرستان بهشتى هستند
 6. نهى از حجّ تمتّع !
 7. نهى از متعه زنان
 8. بدعت در اذان صبح !
 9. بدعت عمر در اذان و اقامه !
 10. طلاق سوم (و آنچه عمر بعد از آن پديد آورد )
 11. نماز تراويح بدعت مشهور عمر!
 12. چهار تكبير در نماز بر اموات
 13. شرط ارث بردن برادر و خواهر و بدعت عمر
 14. عَوْل در فرائض و جهل عمر نسبت به آن
 15. ارث جدّ با وجود برادر و فتواى عمر در اين باره
 16. سهم مشترك ؛ معروف به حماريّه
 17. قانون ارث شامل عرب و غير عرب است
 18. ارث بردن دايى از خواهرزاده
 19. عده زن باردار بعد از مرگ همسر
 20. ازدواج با زنى كه شوهرش مفقود شده
 21. فروش كنيزان بچه دار
 22. تيمّم در صورت نبودن آب (براى نماز و غيره واجب است )بزررگترین شاهکار عمر
 23. منع از خواندن دو ركعت نماز مستحبى بعد از نماز عصر
 24. جابجا نمودن مقام ابراهيم
 25. ممانعت از گريستن بر اموات
 26. تصديق حاطب بن ابى بلتعه (ونهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - ازبدگويى به وى )
 27. گستاخى نسبت به فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله
 28. خشم پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - نسبت به عمر
 29. سرپيچى عمر از دستور پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 30. احكام روزه در آغاز اسلام(خیلی با حاله حتما بخوانید)
 31. شراب و حرمت آن
 32. نهى رسولخدا - صلّى اللّه عليه وآله - از قتل عباس و بنى هاشم
 33. اخذ فديه از اسيران بدر و مخالفت عمر با آن !
 34. كشتن اسيران جنگ حنين
 35. فرار از جنگ (فرار را به قرار ترجیح دادن )
 36. نهى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - از پاسخ دادن به ابوسفيان
 37. تجسّس عمر
 38. بدعت عمر در تعيين مهر براى زنان !
 39. تبديل و تغيير حد شرعى توسط عمر!
 40. عمر و اخذ ديه نامشروع !
 41. اقامه حد زنايى كه ثابت نشد
 42. تعطيل حد زنا بر مغيرة بن شعبه !
 43. شدت عمل نسبت به جبلة بن ايهم
 44. خشونت نسبت به ابوهريره
 45. سختگيرى نسبت به سعد وقّاص
 46. سرسختى نسبت به خالد بن وليد
 47. تبعيد ضبيع تميمى ومضروب ساختن او
 48. تبعيد نصر بن حجّاج
 49. تجاوز عمر از حد شرعى نسبت به پسرش
 50. قطع درخت حديبيه
 51. شكايت امّ هانى از عمر
 52. روز نجوى
 53. مسامحه عمر نسبت به معاويه
 54. صدور اوامرى كه مخالف شرع بود (و انصراف عمر بعد از پى بردن به فسادآن )
 55. دستور تشكيل شورا

بدعت های عثمان علیه نص صریح قرآن و سنت نبوی

 1.  بذل و بخشش عثمان به خويشان خود
 2. نماز عثمان در سفر

 اجتهادات عایشه واتباع وی در مقابل نص صریح قرآن و سنت نبوی

 1.  نماز عايشه در سفر
 2. تهمت عايشه به ماريه ام المؤ منين
 3. ازدواج رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله - با اسماء جونيه
 4. روز مغافير
 5. تبانى حفصه و عايشه بر ضدّ پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 6. تكليف حفصه و عايشه به توبه كردن
 7. توجه به يك نكته مهم
 8. پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - و عقد شراف ، خواهر دحيه كلبى
 9. اعتراض به شكايت پيغمبر و گستاخیش نسبت به آن حضرت (ص)
 10. نكوهش از عثمان و امر به قتل وى
 11. احاديث عايشه از رسول خدا - صلّى اللّه عليه وآله -
 12. شورش عايشه بر ضدّ اميرالمؤ منين - عليه السّلام

اجتهادات خالد بن ولید و اتباع وی در مفابل نص صریح قرآن و سنت نبوی

 1. سرپيچى خالد از فرمان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -
 2. كشتار خالد در قبيله بنى جذيمه

اجتهادات معاویه بن ابوسفیان علیه نص صریح قرآن و سنت نبوی

 1. معاويه و الحاق ((زياد)) به ابوسفيان !
 2. معاويه يزيد را وليعهد خود مى كند
 3. مظالم معاويه در يمن
 4. كشتن بندگان شايسته خدا
 5. اعمال معاويه و عمّال وى
 6. دشمنى معاويه با على - عليه السّلام
 7. گستاخى معاويه نسبت به اهل بيت - عليهم السّلام
 8. جنگ معاويه با على - عليه السّلام -
 9. معاويه وجعل حديث در نكوهش على - عليه السّلام
 10. خيانت معاويه نسبت به امام حسن - عليه السّلام

اجتهادات علمای اهل تسنن در مقابل قرآن و سنت نبوی

 1. يا تمام صحابه عادل بوده اند؟!
 2. روى برتافتن اهل تسنّن از ائمّه عترت طاهره - عليهم السّلام - (دراصول و فروع )
 3. دعوت به صفا و برادرى

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم بهمن 1387ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

بررسی تهمت علمای اهل تسنن به شیعیان

امروز می خواهیم بررسی نماییم آیا اتهاماتی را که علمای اهل تسنن در مورد شیعیان می گویند و در مجالس اهل تسنن نقل مجلسها شده درست هست یا نه؟ در این مقاله فعلا به بررسی شبهات سه تا از استوانه های علمی اهل تسنن می پردازیم و به آنها پاسخ می دهیم

 

تهمت های ابن حزم اندلسی

 

تهمت های ابن عبد ربه 

 

تهمت های ابن تیمیه

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم بهمن 1387ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

عکس افقه الفقها آیت الله العظمی شیخ علی صافی گلپایگانی

ayatollahsafi

با  سلام خدمت دوستم آقای عاشق

خیلی معذرت می خواهم که آنقدر دیر  در خواست شما را انجام دادم

راستش فقط یک عکس از ایشان داشتم  و آن را هم تقدیم به شما می کنم  امیدوارم راضی شده باشید

ان شا الله در حال آماده کردن گذری کوتاه بر شرح حال ایشان هستم و به امید الهی با عکس های فراوان از این  عالم زاهد  خدمت همه دوستان می رسیم

امیدوارم که باز هم ما را می بخشید

روح الله عظامی

 

+ نوشته شده در  جمعه چهارم بهمن 1387ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

لیست پرسشهای اهل تسنن به صورت درختی

پیشگفتار

بيان آية الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي ‏در لزوم تبعيت از اهل بيت عصمت طهارت‏

کمال نهايي در پرتو وحدت است

منشأ اتحاد يا اختلاف دانشمندان‏اند

اختلاف ما با آنها در وضو

اوقات برگزاري نماز يوميه

گفتن اذان قبل از طلوع فجر

شهادت به ولايت علي در اذان و اقامه

آیا واقعا امام علی (ع) ولی خداست ؟

گفتن «الصلوة خير من النوم» در اذان صبح

حذف جمله «حي علي خير العمل» از اذان و اقامه

فرستادن صلوات در موقع شنيدن نام مبارک حضرت محمد

خواندن نماز بلافاصله بعد از اذان

ايستادن در صفهاي نماز جماعت

بایستی هر چه زودتر صف نماز جماعت را ببندند

گفتن «بسم الله الرحمن الرحيم» در ابتداي سوره‏ها

بسته‏ بودن دستها در حال نماز

آمين ‏گفتن بعد از سوره حمد در نماز

خواندن سوره حمد در نماز جماعت توسط مأمومين

نخواندن يک سوره کامل در نماز بعد از سوره حمد

سجده بر فرش و حصیر

سجده بر حصیر

سجده بر فرش

مناظره در مورد سجده بر روی فرش

پس از سجده دوم بلافاصله ايستادن...

قنوت در نماز

منع از بلند فرستادن صلوات

آیا بلند فرستادن صلوت کنار قبر رسول اکرم گناه دارد؟

صلوات بر محمد و آل محمد

چرا ما «شيعيان» در تشهد نمازها و غير آن صلوات مي‏فرستيم ولي اهل تسنّن نمي‏فرستند؟

تکان دادن انگشت سبابه در حال تشهد

برگرداندن صورت از قبله در موقع گفتن سلام

گفتن تکبير بعد از سلام نماز

ممانعت عبور از جلوي نمازگزار

خواندن قرآن در مسجد النبي

اعتراض به دست به دعا برداشتن در مقابل قبر پيامبر

خواندن نماز پشت ديوار بقيع

بي‏ تفاوتي نسبت به بعضي از صحابه

چرا شيعيان نسبت به برخي از صحابه بي‏تفاوت و بي‏اعتنا هستند ولي اهل سنّت اینگونه نیستند

مناظره ای پیرامون بی تفاوتی نسبت به بعضی صحابه

ممانعت از رفتن زن‏ها به زيارت اهل قبور

سرچشمه اختلافات

چراما شيعيان با «اهل ‏تسنن» اختلاف پيدا کرده‏ايم و سرچشمه اختلاف از کجاو از چه زمانی بود

به اين مناظره که در مورد سرچشمه اختلافات است توجه کنید

مناظره دیگر حضرت آقا در مورد سرچشمه اختلافات

گفتن «يا رسول‏ الله» و «يا علي» و... شرک است

مناظره ای کوتاه در مورد اینکه گفتن یا علی و... شرک است

مناظره ای مفصل در مورد اینکه گفتن یا علی و... شرک است

زيارت حرم ائمه و نماز خواندن در آن و نذر کردن شرک

منشأ و دليل تهمتها در مورد نماز خواندن کنار قبر ها شرک است

چرا اين نسبتها تهمت است؟

آیا ما برای مرده ها نماز می خونیم؟

چه کسانی در مسجد الحرام مدفونند؟

نماز در مسجد الحرام و مسجد النبي

چرا عدّه‏اي از اهل تسنن، ما «شيعيان» را متهم به بدعت‏گذاري مي‏کنند و خويش را مبرّاي از آن مي‏دانند؟

بدعتهاي آنان در مورد مساجد

يک مناظره‏ در مورد متهم نمودن شیعه به بدعت گذاری

بدعت های دیگر

برگزاري نمازهاي مستحبي به جماعت «تراويح» در شبهاي ماه رمضان

حرمت متعه (ازدواج موقت)

اگر عمر از متعه جلوگيري نکرده بود جز افراد شقي، کسي به زنا آلوده نمي‏شد.

تحريم حج تمتع توسط خليفه عمر

حج تمتع در دوران عثمان

حج تمتع در دوران معاويه

سرانجام، دستور خليفه دوم به فراموشي سپرده شد

اسلام دين کامل است

مناظره ای جالب در مورد ازدواج موقت

خوش خلقي شيعه

اعمالي که به نظر عده‏اي از اهل تسنن بدعت و حرام است‏

توجه به روايت صحيح بخاري

بنيان گزار گروه تندرو

مناظره مرحوم آية الله خويي با عالم حجازي

يک گفتگو در مورد برخورد خوب شیعیان

عصمت ائمه و اهل بيت رسول‏ الله

دعا و زيارات

مناظره ای در مورد خواندن دعا

به چه کسی شیعه می گویند؟

مناظره

نهي از گريه و عزاداري بر مصائب اهل بيت‏

اذان بلال

مناظره‏ در مورد مسخره کردن افرادی که منار قبر ائمه گریه می کردند

خواندن سوره‏هايي که سجده واجب دارد در نماز

تقيه و معناي آن

علت حضور شيعيان در نماز جماعت اهل سنت

زيارت قبور و دعا در کنار آنها

سفر زيارتي را بدعت مي‏دانند

خمس

نحوه انداختن جامه احرام

خواندن دعا و گفتن تلبيه در موقع محرم‏ شدن

نتيجه ‏گيري

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم دی 1387ساعت   توسط روح اله عظامي  | 

مطالب قدیمی‌تر